Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. JURIDISCHE INFORMATIE

FinaJuris is een vennootschap onder firma met maatschappelijke zetel te Korte Kruisstraat 45, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0597.962.537.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de VOF FinaJuris aan haar Cliënten. De relatie tussen VOF FinaJuris en de Cliënt kan eveneens beheerst worden door een bijzondere overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdige bepalingen tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere overeenkomst, geniet de bijzondere overeenkomst voorrang met betrekking tot de tegenstrijdige bepaling. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

ARTIKEL 3. DIENSTVERLENING

VOF FinaJuris verleent advies en bemiddeling in de ruimste zin van het woord. Partijen zullen bij de aanvang van de dienstverlening het specifieke voorwerp overeenkomen. Niettegenstaande de specifieke omschrijving van het voorwerp van de dienstverlening, wordt elk beroep dat door de Cliënt gedaan wordt op VOF FinaJuris geacht als deel uitmakend van de dienstverlening door VOF FinaJuris en onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. VOF FinaJuris verbindt zich steeds tot een middelenverbintenissen en nooit tot een resultaatsverbintenis. Waar vereist voor een correcte uitvoering van de dienstverlening, zal de Cliënt een bijzondere volmacht aan VOF FinaJuris verlenen om de Cliënt te vertegenwoordigen ten aanzien van derde partijen.

ARTIKEL 4. INFORMATIEVERSTREKKING

De dienstverlening door VOF FinaJuris is gebaseerd op de informatie die haar door de Cliënt of een door de Cliënt aangewezen partij verstrekt wordt. De Cliënt verbindt zich ertoe om steeds correcte informatie te verschaffen en erkent uitdrukkelijk dat VOF FinaJuris niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het verschaffen van onvolledige en/of foutieve informatie.

ARTIKEL 5. VERGOEDING

De vergoeding van de VOF FinaJuris wordt steeds in onderling overleg met de Cliënt bepaald en vastgelegd in een bijzondere overeenkomst. Bij gebreke daarvan, zullen de diensten door VOF FinaJuris gefactureerd worden volgens een uurtarief waarvan het bedrag varieert tussen de € 90 en € 150 (exclusief BTW). In het algemeen werkt VOF FinaJuris volgens drie formules, afhankelijk van het voorwerp van de dienstverlening:
  • Formule abonnement: formule met gestructureerde adviesverlening op doorlopende basis tegen een vast maandelijks bedrag voor een vast aantal uren;
  • Formule project: formule met specifieke begeleiding van een bepaald project tegen een vast bedrag voor de volledige realisatie;
  • Formule ad hoc: formule voor het adviseren of bemiddelen van een concreet dossier tegen een vast uurtarief.
De meest geschikte formule wordt in onderling overleg met de Cliënt bepaald en vastgelegd in een bijzondere overeenkomst.

ARTIKEL 6. KOSTEN

VOF FinaJuris heeft het recht om de terugbetaling te vragen van kosten die gemaakt werden in de uitvoering van haar opdracht mits voorlegging van de nodige bewijzen. Verplaatsingskosten worden aangerekend aan een forfaitair bedrag van € 0,35/kilometer. Buitengewone kosten (vb. verplaatsing naar het buitenland) zullen enkel gemaakt worden in onderling overleg met de Cliënt. Indien er in het kader van de dienstverlening, beroep dient te worden gedaan op derden (vb. advocaat, notaris, ...), dan gebeurt dit steeds in onderling overleg met de Cliënt, behoudens in spoedeisende gevallen. De Cliënt staat in voor de kosten die verbonden zijn aan de dienstverlening door derden en de dienstverlening zal, behoudens andersluidende afspraken, rechtstreeks door de derde-dienstverlener aan de Cliënt gefactureerd worden.

ARTIKEL 7. FACTURATIE

VOF FinaJuris zal de overeengekomen vergoeding, of bij gebreke daarvan het uurtarief, verhoogd met de eventuele kosten, factureren aan de Cliënt. Op verzoek kan de Cliënt een prestatielijst bekomen van de door VOF FinaJuris geleverde diensten die gefactureerd werden. De facturen zijn steeds betaalbaar op 15 dagen. Bij laattijdige betaling van de facturen, heeft VOF FinaJuris het recht om 1/ verwijlinteresten à rato van 10% vanaf de vervaldatum tot op de datum van effectieve betaling en 2/ forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale niet-betaalde bedrag aan te rekenen, bovenop de door VOF FinaJuris gemaakte kosten tot inning van de niet-betaalde facturen. Indien de Cliënt uit meerdere partijen of personen bestaat, dan zijn al deze personen hoofdelijk en solidair gehouden tot betaling van de door VOF FinaJuris gefactureerde bedragen.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

Elk advies dat door VOF FinaJuris wordt uitgebracht is indicatief. De Cliënt blijft verantwoordelijk voor de uitvoering en de eventuele gevolgen hiervan. VOF FinaJuris is enkel gehouden tot een middelenverbintenis en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de dienstverlening, ondanks de professionele inspanning van VOF FinaJuris, niet leidt tot het door de Cliënt verhoopte resultaat.

ARTIKEL 9. KLACHTEN

Indien de Cliënt een klacht heeft met betrekking tot de dienstverlening van VOF FinaJuris, dan kan deze schriftelijk geformuleerd worden aan klachten@finajuris.be. Partijen zullen de nodige inspanningen aan de dag leggen om eventuele klachten te verzoenen en te pogen de overeenkomst alsnog verder uit te voeren.

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht en de hoven en rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd.